آزمایشگاه شیمی شرکت فولاد نطنز از آزمایشگاه آب، روغن و شیمی تر تشکیل شده که علاوه بر آنالیز مورد نیاز مجتمع، توانایی انجام آنالیز از دیگر شرکت ها را دارد.

الف- آزمایشگاه آب:

  این آزمایشگاه آنالیز شیمیایی و میکروبی آب صنعتی مورد استفاده در خط نورد 500 و کارخانه فولادسازی را انجام می­دهد. همچنین مجتمع فولاد با داشتن تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی آب مورد نیاز جهت مصارف فضای سبز را تامین میکند بنابراین لازم است آزمایشهای شیمیایی و میکروبی روی آن انجام گیرد.

قابل ذکر است این آزمایشگاه با داشتن دستگاه اسپکتروفوتومتر و همچنین انجام تیتراسیون­های مختلف میتواند تمام آزمایش­های مربوط به آب را به صورت روزانه و دوره ای انجام دهد.

- آزمایش­ها مطابق استاندارد ملی ایران وASTM:

اندازه گیری سختی آب
اندازه گیریpH
اندازه گیری CON و TDS
اندازه گیری قلیایئت
اندازه گیری کلراید
اندازه گیری آهن، نیترات و فسفات و مس و ..
شناساییSRBوTBC
BOD و COD
شناسایی کلیفرم
اندازه گیری کلرین
ب) آزمایشگاه روغن:

   این آزمایشگاه با تجهیزات خود می­تواند روغن و گیریس خریداری شده برای مجتمع و همچنین اثرات روغن بر ماشین آلات مورد استفاده را به طور دقیق اندازه­گیری کند. در واقع وظیفه اصلی این بخش علاوه بر تایید محصول خریداری، مراقبت از روغن برای عملکرد مناسب و پیشگیری از ایجاد خسارت می­باشد.

در این آزمایشگاه میتوان با آنالیز روزانه و تعیین عمر روغن از ایجاد ضرر و زیان جلوگیری کرد.

- آزمایش­ها مطابق استاندارد ملی ایران وASTM:

ویسکوزیته
تعیین عدد اسیدی
تعیین عدد بازی
تعیینflash point
تعیین ذرات موجود در روغن (رسوبگیری از طریق میکروسکوب)
تعیین ضریب شکست

To meet all laboratory needs in Natanz Steel Company, the following laboratories were established with the most modern equipment so that the company’s control cycle could be completed.

  1. Calibration and instrumentation laboratory
  2. Metallography laboratory
  3. Mechanics laboratory
  4.  Quantometer laboratory
  5. Chemistry  laboratory (water and oil and wet chemistry)
  6. Nondestructive laboratory

 

Calibration and instrumentation laboratory

The temperature and measuring equipment are calibrated in this laboratory.

 

Metallography laboratory

In this laboratory, the cases which there is a need to determine and analyze the structure and metallography of the products or the pieces of the production line, modern equipment made by the Japanese OLYMPUS Company are exploited.

 

Mechanics laboratory

This laboratory is equipped with three modern Universal Devices of tensile, flexure and pressure tests, a device of flexure test, a device of pressure test, and also a hardness tester. In addition to control the mechanical properties of the products, in case of necessity, these tests could be carried out on the production line pieces.

 

Quantometer laboratory

This laboratory is equipped by 2 quantometer devices made by German SPECTRO Company for analyzing steel in all simple carbon and alloy classes. The needs of all units of the plant for determining the chemical analysis of the raw materials, product and the production line pieces are met by this laboratory.

 

Chemistry  laboratory (water and oil and wet chemistry)

In the water section laboratory, the daily analysis of the water of the rolling and melting production units is carried out in terms of bacterial and sanitary tests in the water treatment of the plant.

In the oil laboratory, the quality of the oils and lubricants used in the production lines, both at the beginning of entering to the plant and during the usage is analyzed.  

 

Nondestructive testing laboratory

In this laboratory, the soundness of the pieces in the production lines or the imported ones to the plant is tested by PT and MT devices with nondestructive testing methods of Penetrant Testing (PT) and Magnetic Testing (MT).