لیست محصولات

ميلگرد آجدار يا آرماتور در اين شرکت بر اساس استاندارد ايران (ISIRI3132)  و با نوع آج DIN (دوکي شکل) توليد مي گردد.در جدول زیر لیست قیمت میلگرد آجدار شاخه با طول هر شاخه 12 متر مشخص شده است.

میلگرد آجدار شاخه
ردیفنوع قطر اسمیطول ( m )وزن شاخه12متری(Kg)رده معادل موجودیتاريخ و زمان  بروز رسانيقیمت ( ریال )
1 میلگرد شاخه آجدارA2 8 12  4.75  آج 340 کارخانه 1396/09/28ساعت  10.30 20200
2 میلگرد شاخه آجدارA2 10  12   7.4  آج 340  کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 20200
3 میلگرد شاخه آجدار A3 12  12  10.65 آج 400  کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 20200
4 میلگرد شاخه آجدار A3 14  12   14.5 آج 400  کارخانه 1396/09/28ساعت  10.30 20200
5 میلگرد شاخه آجدارA3 16  12  18.7 آج 400  کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 20200
6 میلگرد شاخه آجدار A3 18  12  24  آج 400  کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 20200
7 میلگرد شاخه آجدار A3 20  12  29.6 آج 400  کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 20200
8 میلگرد شاخه آجدار A3 22  12  35.7 آج 400  کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 20200
9 میلگرد شاخه آجدار A3 25  12  45.6 آج 400  کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 20200
10 میلگرد شاخه آجدار A3 28  12 58 آج 400  کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 20200
11 میلگرد شاخه آجدار A3 32  12  75.7 آج 400  کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 20200
12                
13                
  •  قیمت های درج شده با احتساب مالیات می باشد.
 ميلگرد آجدار يا آرماتور در اين شرکت بر اساس استاندارد ايران (ISIRI3132)  و با نوع آج DIN (دوکي شکل) توليد مي گردد.
 
میلگردآجدار شاخه
ردیفنوع قطر اسمیطول ( m )وزن  شاخه12متری(Kg)رده معادل موجودیتاريخ و زمان  بروز رسانيقیمت ( ریال )
1 میلگرد شاخه آجدارA2 8 12  4.75  آج 340 انبار تهران 1396/09/28ساعت 10.30 _
2 میلگرد شاخه آجدارA2 10  12   7.4  آج 340   انبار تهران 1396/09/28ساعت 10.30  _
3 میلگرد شاخه آجدار A3 12  12  10.65 آج 400  انبار تهران 1396/09/28ساعت 10.30 _
4 میلگرد شاخه آجدار A3 14  12   14.5 آج 400  انبار تهران 1396/09/28ساعت 10.30  _
5 میلگرد شاخه آجدارA3 16  12  18.7 آج 400  انبار تهران 1396/09/28ساعت 10.30 _
6 میلگرد شاخه آجدار A3 18  12  24  آج 400   انبار تهران 1396/09/28ساعت 10.30  _
7 میلگرد شاخه آجدار A3 20  12  29.6 آج 400  انبار تهران 1396/09/28ساعت 10.30  _
8 میلگرد شاخه آجدار A3 22  12  35.7 آج 400  انبار تهران 1396/09/28ساعت 10.30 _
9 میلگرد شاخه آجدار A3 25  12  45.6 آج 400   انبار تهران 1396/09/28ساعت 10.30  _
10 میلگرد شاخه آجدار A3 28  12 58 آج 400   انبار تهران 1396/09/28ساعت 10.30 _
11 میلگرد شاخه آجدار A3 32  12  75.7 آج 400  انبار تهران 1396/09/28ساعت 10.30 _
12                
13                
  •  قیمت های درج شده با احتساب مالیات می باشد.
میلگردآجدار کلاف
ردیفنوعقطر ( mm )وزن کلاف( kg )رده معادل موجودیتاريخ و زمان بروز رسانيقیمت ( ریال )
1  کلاف آجدار A2 8  1520 A2  انبار تهران 1396/09/28ساعت 10.30 -
2 کلاف آجدار A2 10 1520  A2 انبار تهران 1396/09/28ساعت 10.30  -
3 کلاف آجدار A2  8  1520 A2 کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 23900
4 کلاف آجدار A2 10  1520 A2 کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 23900
5  کلاف آجدار A3 8 1520   A3 کارخانه  1396/09/28ساعت 10.30 23900
6  کلاف آجدار A3 10 1520  A3   کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 23900
  •   قیمت های درج شده با احتساب مالیات می باشد.
مفتول صنعتی
ردیفنوعقطر ( mm )مارک فولاد وزن کلاف( kg )موجودیتاريخ و زمان بروز رسانيقیمت ( ریال )
1  کلاف ساده 6.5  RST34-2  1520 کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 23400
2 کلاف ساده 6.5 USD-7 1520  کارخانه 1396/09/28ساعت 10.30 24100
3 کلاف ساده 6.5  SAE 1008 1520  کارخانه  1396/09/28ساعت 10.30 23400
4  کلاف ساده  6.5 SAE 1006  1520 کارخانه  1396/09/28ساعت 10.30 23400
  •  قیمت های درج شده با احتساب مالیات می باشد.

 قیمت میلگرد,قیمت میلگرد شاخه,میلگرد اجدار,میلگرد,قیمت کلاف,کلاف صنعتی,قیمت آهن,قیمت روز آهن,قیمت روز میلگرد,قیمت روز کلاف

قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد

قیمت اهن

قیمت آهن

قیمت میلگرد کلاف

قیمت مفتول

قیمت فولاد