محصولات

زمان ثبت سفارش از ساعت 10:30 الي 16 هرروز مي باشد.

کليه هزينه هاي مربوط به بسته بندي و بارگيري بر عهده فروشنده مي باشد. 

کليه هزينه هاي مربوط به حمل ، تخليه وتماس خريد آنلاين بر عهده خريدار مي باشد.