فرصت هاي شغلي

 استخدام دفتر222 مرکزی 1

توضیحات

مدرک

شغل

ردیف

مرد / زن 7 سال سابقه کار مرتبط در صنعت فولاد و ذوب آهن

کارشناسی ارشد

معاونت بازرگانی - تهران

1

مرد / زن 5 سال سابقه کار مرتبط در صنعت فولاد و ذوب آهن

کارشناسی ارشد

بازرگانی خارجی - تهران

2

مرد / زن 5 سال سابقه کار مرتبط در صنعت فولاد و ذوب آهن

لیسانس

مهندس فروش - تهران

3

مسلط به نرم افزار های همکاران سیستم ، سپیدار، رایورز و آشنا به قوانین امور مالیاتی و حسابداری بهای تمام شده 5 سال سابقه مرتبط

لیسانس

 

کارشناس حسابداری بهای تمام شده تهران

4

مکانیک / برق مرد 5 سال سابقه مرتبط

لیسانس

کارشناس خرید - تهران

5

شیمی / متالوژی مرد 5 سال کار مرتبط

لیسانس

مدیریت کنترل و کیفیت کارخانه

6

گرایش صنایع مرد / زن 5 سال سابقه مرتبط

لیسانس

کارشناس برنامه ریزی تولید کارخانه

7

متالوژی مرد 5 سال سابقه مرتبط 4 نفر

لیسانس

سرپرست شیفت فولاد سازی کارخانه

8

متالوژی مرد 5 سال سابقه مرتبط 2 نفر

لیسانس

سرپرست ریخته گری کارخانه

9

مرد 5 سال سابقه مرتبط

لیسانس

-          ،کارخانه HSC- بهداشت صنعتی

10

متالوژی مرد 5 سال سابقه مرتبط

لیسانس

سرپرست نسوز کارخانه

11

پشتیبان سیستم ها و شبکه آشنا به سرویس های ماکروسافت

و به روز رسانی وبسایت SEO آشنا به مباحث

لیسانس

IT کارشناس

12

حتی الامکان مدرک فنی و حرفه ای 10 نفر

دیپلم

کارگر فنی کارخانه  

13

10 نفر

حداقل سیکل

کارگر ساده  - کارخانه