اقدامات مؤثر کارخانه فولاد نطنز در حوزه مدیریت پسماند

اقدامات مؤثر کارخانه فولاد نطنز در حوزه مدیریت پسماند
بمنظور حفظ اکوسیستم خاک و جلوگیری از آلودگی آن و امکان بازیابی و استفاده مجدد ضایعات حاصل از فرآیند تولید، نظام مدیریت بر ضایعات کارخانه فولاد نطنز به عنوان یکی از کارآمدترین سازوکارهای مدیریت پسماند در این صنعت، مبتنی بر موارد ذیل عمل می¬نماید:

1- شناسائي كليه ضايعات موجود در سازمان از نظر كيفي و كمي و همچنين نحوه دفع اصولي آنها (تهیه شناسنامه پسماند).
2- تولید محصولات با ارزش افزوده از ضایعات از جمله استفاده از سرباره برای تولید بلوکاژ، بیس و ساب بیس، بالاست ریل، آسفالت سرباره ای و همچنین استفاده از غبار بگ فیلتر به عنوان فیلر ساب بیس و بریر عایق
3- نظام مند شدن برنامه هاي جمع آوري و نقل و انتقال ضايعات در سازمان.
4- نظارت هرچه بيشتر برضايعات توليدي توسط كاركنان و پيمانكاران و تفكيك اصولي ضايعات (5S).
5- ارتقاء سطح فرهنگ زيست محيطي كاركنان و پيمانكاران و ايجاد بستر مناسب جهت همكاري آنان در برنامه مديريت ضايعات.
6- بازيابي مقادير متنابهي از ضايعات و استفاده آنها در فرآيند توليد (نظير استفاده از لجن¬هاي تصفيه خانه پساب صنعتي وپودرهاي اكسيد فلزي و سرباره هاي توليدي).
7- فروش مقادير قابل توجهي از ضايعات بازيافتي نواحي اصلي و جانبي با ثبت نام در سامانه ایران ضایعات (www.iranzayeat.com)
8- فراهم آوردن زمينه¬هاي تحقيقاتي در جهت بازيابي و روش¬هاي بهينه دفع ضايعات و نگارش مقالات علمی پژوهشی مرتبط جهت درج و ارسال به سمپوزیوم ها، همایشات و نمایشگاه های مرتبط
9-تخصيص بودجه و فراهم شدن اعتبارات لازم جهت اجراي پروژه هاي مؤثر بر نظام مديريت بر ضايعات.
10- اتخاذ رويکرد داشتن روند نزولي و مستمر در كاهش ميزان ايجاد ضايعات دفعي به ازاي توليد محصول (شاخص گذاري)
11-احداث و راه اندازي و بهره برداري از طرح هاي متعدد زيست محيطي در راستاي پيشگيري از آلودگي خاك و آب نظير طراحي سايت ضايعات و امحاء پسماندها در داخل مجموعه

 2